ชื่อหนังสือ Managing the Public Sector via Self-Sufficiency
ชื่อผู้แต่ง Voradej Chandarasorn and Andrew Elliot
ISBN 9789744218230
ราคา 200 บาท
สำนักพิมพ์ ฝ่ายธุรกิจมัลติมีเดียเพื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

Related Products