ชื่อหนังสือ เศรษฐศาสตร์ทรัพยากรมนุษย์
ชื่อผู้แต่ง ดร.จิราภรณ์ บุญยิ่ง
ISBN 9789744219084
ราคา 220 บาท
สำนักพิมพ์ ฝ่ายธุรกิจมัลติมีเดียเพื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

Related Products