ชื่อหนังสือ หลักและเทคนิคงานข่าว
ชื่อผู้แต่ง ผศ.สุรสิทธิ์ วิทยารัฐ
ISBN 97897442190114
ราคา 365 บาท
สำนักพิมพ์ ฝ่ายธุรกิจมัลติมีเดียเพื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

Related Products