ชื่อหนังสือ หลักรัฐประศาสนศาสตร์
ชื่อผู้แต่ง ผศ.ดร.นิพนธ์ ศศิเสาวภา
ISBN 9789744219046
ราคา 300 บาท
สำนักพิมพ์ ฝ่ายธุรกิจมัลติมีเดียเพื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

Related Products