ชื่อหนังสือ รูปแบบการจัดประสบการณ์ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
ชื่อผู้แต่ง รศ.บรรพต พรประเสริฐ
ISBN 9789744218018
ราคา 200 บาท
สำนักพิมพ์ ฝ่ายธุรกิจมัลติมีเดียเพื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา