ชื่อหนังสือ มนุษยสัมพันธ์ในการบริหารอุตสาหกรรม
ชื่อผู้แต่ง ผศ.ดร.สมศักดิ์ มีนคร
ISBN 9789744218179
ราคา 240 บาท
สำนักพิมพ์ ฝ่ายธุรกิจมัลติมีเดียเพื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา