ชื่อหนังสือ ภาวะผู้นำกับการปกครองท้องถิ่น
ชื่อผู้แต่ง ดร.นิพนธ์ ศศิธราสาวภา
ISBN 9789744218681
ราคา 300 บาท
สำนักพิมพ์ ฝ่ายธุรกิจมัลติมีเดียเพื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

Related Products