ชื่อหนังสือ พัฒนาการแม่บทในนาฏศิลป์ไทย
ชื่อผู้แต่ง อ.สุภาวดี โพธิเวชกุล
ISBN 9789744218216
ราคา 410 บาท
สำนักพิมพ์ ฝ่ายธุรกิจมัลติมีเดียเพื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา