ผ่านการกรองด้วยระบบรีเวอส์ออสโมซีส (RO) และฆ่าเชื่อด้วยแสงอุลตร้าไวโอเลต (UV) โหลละ