ชื่อหนังสือ จริยธรรมสื่อมวลชน
ชื่อผู้แต่ง ผศ.ดร.สมเดช รุ่งศรีสวัสดิ์
ISBN 9789744218933
ราคา 180 บาท
สำนักพิมพ์ ฝ่ายธุรกิจมัลติมีเดียเพื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

Related Products