ชื่อหนังสือ การเงินการธนาคาร
ชื่อผู้แต่ง ผศ.ดร.กฤษดา สังขมณี
ISBN 9789744216618
ราคา 333บาท
สำนักพิมพ์ ฝ่ายธุรกิจมัลติมีเดียเพื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา