ชื่อหนังสือ การออกแบบและวางผังโรงงานอุตสาหกรรม
ชื่อผู้แต่ง ผศ.ดร.สมศักดิ์ มีนคร
ISBN 9789744218612
ราคา 225 บาท
สำนักพิมพ์ ฝ่ายธุรกิจมัลติมีเดียเพื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

Related Products