ชื่อหนังสือ การออกแบบและพัฒนาหลักสูตรภาษาไทย
ชื่อผู้แต่ง อ.ทัศนีย์ เศรษฐพงษ์
ISBN 9789744218629
ราคา 320 บาท
สำนักพิมพ์ ฝ่ายธุรกิจมัลติมีเดียเพื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา