ชื่อหนังสือ การรายงานข่าวเชิงสืบสวน
ชื่อผู้แต่ง ผศ.สุรสิทธิ์ วิทยารัฐ
ISBN 9789744219091
ราคา 285 บาท
สำนักพิมพ์ ฝ่ายธุรกิจมัลติมีเดียเพื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

Related Products