ชื่อหนังสือ การบริหารโครงการ
ชื่อผู้แต่ง ดร.อินทิรา รอบรู้
ISBN 9789744218032
ราคา 250 บาท
สำนักพิมพ์ ฝ่ายธุรกิจมัลติมีเดียเพื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา