ชื่อหนังสือ การบริหารกิจการท้องถิ่นที่ดีในประเทศไทย
ชื่อผู้แต่ง ผศ.ดร.นิพนธ์ ศศิเสาวภา
ISBN 9786164552227
ราคา 250 บาท
สำนักพิมพ์ ฝ่ายธุรกิจมัลติมีเดียเพื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

Related Products