ชื่อหนังสือ การจัดการสินเชื่อ
ชื่อผู้แต่ง ผศ.ดร.กฤษดา สังขมณี
ISBN 9789744211873
ราคา 330บาท
สำนักพิมพ์ ฝ่ายธุรกิจมัลติมีเดียเพื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา