ชื่อหนังสือ การจัดการสำหรับธุรกิจขนาดกลางและขนาดเล็ก
ชื่อผู้แต่ง ผศ.ญาลดา พรประเสริฐ
ISBN 9789744218582
ราคา 300 บาท
สำนักพิมพ์ ฝ่ายธุรกิจมัลติมีเดียเพื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

Related Products