Whether through rigorous testing or study of fringe sciences